Аналитичен референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД

BGN 2,50%
EUR 2,50%

Аналитичен референтен лихвен процент по потребителски кредити на ЦКБ АД

BGN 0,40%
EUR 0,20%
USD 0,60%