Промени в  общите условия от 10.12.2017 г.

„Централна кооперативна банка“ АД уведомява своите клиенти, че с решение по протокол № 38/05.10.2017г. са приети промени в чл. 47 от Общите условия на „ЦКБ“ АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции , а именно:

чл. 47 от Общите условия се изменя по следния начин:

Било:

Чл.47 Платежни нареждания за кредитни преводи в чуждестранна валута се приемат и изпълняват от Банката при следните срокове и вальори:

ВалутаСрок на депозиране
/приемане на нареждането
Дата на изпълнение - дебитен вальор
(за сметката на наредителя)
Най-ранен възможен вальор 
при банката-кореспондент
EUR, GBP, PLN, RON, RUB до 13:00 часа
след 13:00 часа
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
USD, CADдо 15:00 часа
след 15:00 часа
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
CHF, TRY до 10:30 часа
след 10:30 часа
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
DKK, SEK, NOKдо 11:00 часа
след 11:00 часа
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
CZKдо 10:00 часа
след 10:00 часа
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
MKKдо 14:30 часа
след 14:30 часа
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
JPYдо 17:00 часа
след 17:00 часа
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
Следващия работен ден (Д+1)
По-следващия работен ден (Д+2)
други валутидо 17:00 часа
след 17:00 часа
Същия работен ден (Д)
Следващия работен ден (Д+1)
По-следващия работен ден (Д+2)
Три работни дни след текущия ден (Д+3)


Става:

Чл. 47. Таблица за крайните часове (cut-off times) по видове валути за нареждане на валутни преводи на датата на вальора (ден D)

ВалутаСрок на депозиране/
приемане на нареждането
(българско време)
EURдо 13:00 ч.
USDдо 15:00 ч.
GBPдо 13:00 ч.
CHF

до 10:30 ч.

JPYНе може да се нарежда в деня на вальора
най-ранен вальор D+1
CADдо 15:00 ч.
DKKдо 11:00 ч.
SEKдо 11:00 ч.
NOKдо 13:00 ч.
CZKдо 10:00 ч.
RONдо 13:00 ч.
TRYдо 10:30 ч.
RUBдо 13:00 ч.
MKDдо 14:30 ч.
всички останали валути

не може да се нарежда в деня на вальора
най-ранен вальор D+2


Промените влизат в сила, считано от 10.12.2017г. за всички разплащателни сметки, вкл. картови разплащателни сметки.

Банката ще счита, че клиента – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промени в условията по карти World Debit Mastercard, World Credit Mastercard и Visa Platinum от 01.10.2017 г.
Уважаеми Клиенти,

С настоящото бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.10.2017 г. Банката преустановява предоставянето на допълнителни преференции в програмата за лоялност CCB Club по картите World Debit Mastercard, World Credit Mastercard и Visa Platinum.

Можете да се запознаете с предстоящите промени тук

Промени в  общите условия от 01.11.2016 г.

Уважаеми Клиенти,

 С настоящото Ви уведомяваме, че на 25.08.2016 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в Общи условия на „Централна Кооперативна Банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции .

Препоръчваме Ви да се запознаете с Общи условия на „Централна Кооперативна Банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции, които са на разположение на електронния сайт на „Централна Кооперативна Банка” АД  и всички офиси на Банката за работа с клиенти.

Посочените Общи условия са в сила за всички клиенти на „Централна Кооперативна Банка” АД от 01.11.2016 г.

Всеки клиент, чието правоотношение е възникнало преди посочената дата, има право да изрази писмено несъгласието си с цитираните Общи условия и да прекрати едностранно правоотношенията си с „Централна Кооперативна Банка” АД по предоставяне на платежни услуги, при съответно изпълнение на своите задължения към Банката. За неупражнилите правото си по предходното изречение клиенти се смята, че последните са одобрили посочените Общи условия, в следствие на което, считано от 01.11.2016 г., Общи условия на „Централна Кооперативна Банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции са в сила и се прилагат по правоотношенията на Банката с всички нейни клиенти.

Промяна в адреса на управление на “Централна кооперативна банка” АД

Уважаеми клиенти,

С настоящото ви уведомяваме, че считано от 10.08.2015 г. в Общи условия на „Централна кооперативна банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции, които са сила от 01.01.2015 г., както и в тези, които предстои да влязат в сила на 01.10.2015 г. в раздел I. Информация за “Централна кооперативна банка” АД е отразена промяната на адреса на управление на банката от гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 103 на гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 87.

Промени в  общите условия от 01.10.2015 г.
Уважаеми Клиенти,

 С настоящото Ви уведомяваме, че на 23.07.2015 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в Общи условия на „Централна Кооперативна Банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции.

Препоръчваме Ви да се запознаете с Общи условия на „Централна Кооперативна Банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции, които са на разположение на електронния сайт на „Централна Кооперативна Банка” АД  и всички офиси на Банката за работа с клиенти.

Посочените Общи условия са в сила за всички клиенти на „Централна Кооперативна Банка” АД от 01.10.2015 г.

Всеки клиент, чието правоотношение е възникнало преди посочената дата, има право да изрази писмено несъгласието си с цитираните Общи условия и да прекрати едностранно правоотношенията си с „Централна Кооперативна Банка” АД по предоставяне на платежни услуги, при съответно изпълнение на своите задължения към Банката. За неупражнилите правото си по предходното изречение клиенти се смята, че последните са одобрили посочените Общи условия, в следствие на което, считано от 01.10.2015 г., Общи условия на „Централна Кооперативна Банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции са в сила и се прилагат по правоотношенията на Банката с всички нейни клиенти.

Промени в  общите условия от 01.02.2014 г.

Уважаеми Клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 30.01.2014 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Общи условия на Централна Кооперативна Банка АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции”.

Промени в  общите условия от 29.08.2013 г.

Уважаеми Клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 29.08.2013 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в „Общи условия на Централна Кооперативна Банка АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции”.

Препоръчваме Ви да се запознаете с Общи условия на „Централна Кооперативна Банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции (269,0 KB) , които са на разположение на електронния сайт на „Централна Кооперативна Банка” АД  и всички офиси на Банката за работа с клиенти.
Посочените Общи условия са в сила за всички нови клиенти на „Централна Кооперативна Банка” АД от 01.11.2013 г.

Всеки клиент, чието правоотношение е възникнало преди посочената дата, има право да изрази писмено несъгласието си с цитираните Общи условия и да прекрати едностранно правоотношенията си с „Централна Кооперативна Банка” АД по предоставяне на платежни услуги, при съответно изпълнение на своите задължения към Банката. За неупражнилите правото си по предходното изречение клиенти се смята, че последните са одобрили посочените Общи условия, в следствие на което, считано от 01.11.2013 г., Общи условия на „Централна Кооперативна Банка” АД към рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции са в сила и се прилагат по правоотношенията на Банката с всички нейни клиенти.