INFORMATION NEWSLETTER FOR DEPOSITORS UNDER ART. 57, PARA. 3 FROM THE LAW ON THE CREDIT INSTITUTIONS

14/09/2015

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА ВЛОЖИТЕЛИТЕПО ЧЛ. 57, АЛ.3 ОТ ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

 

 

Основна информация относно защитата на влоговете

 

Влоговете в„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, ЕИК 831447150

 

са защитени от:

Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)

 

Гарантиран размер:

196 000 лв. на един вложител в една банка

 

Ако притежавате повече влогове в една банка:

Всички Ваши влогове в същата банка се „сумират“ и за общата сума се прилага гарантираният размер – 196 000 лв. (виж забележка 1 по-долу)

 

Ако притежавате съвместен влог заедно с друго лице (лица):

Гарантираният размер –196 000 лв., се прилага за всеки отделен вложител (виж забележка 2 по-долу)

 

Срок за изплащане на гарантирани суми в случай нанеплатежоспособност на банката:

7 (седем) работни дни (виж забележка 3 по-долу)

 

Парична единица, използвана при изплащане на гарантирани суми:

Гарантираните суми по влоговете се изплащат в български левове.

 

За контакт:

Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)

Адрес: 1606 София, ул. Владайска № 27

Тел: + 359 2 953 1217; +359 2 953 1318; факс: +359 2 952 1100;

e-mail: contact@dif.bg URL: http://dif.bg

За повече информация: www.dif.bg

 

Забележки:

[1] Ако даден влог е неналичен, тъй като банка не е в състояние да посрещне финансовите си задължения, ФГВБ изплаща влоговете на вложителите. Максималният размер, който може да бъде изплатен, е 196 000 лв. на банка. Това означава, че всички влогове в една банка се сумират, за да се определи размерът на гаранцията. Например, ако един вложител има спестовна сметка, по която има 180 000 лв., и разплащателна сметка, по която има 40 000 лв., на този вложител ще бъдат изплатени само 196 000 лв.

[2] При съвместни влогове ограничението от 196 000 лв., важи за всеки вложител поотделно. Повече информация можете да получите на уебсайта на ФГВБ: www.dif.bg.

[3]Изплащане на гарантирани суми

Задължената схема за гарантиране на влоговете е:

Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)

1606 София, ул. Владайска № 27,

 

INFORMATION NEWSLETTER FOR DEPOSITORS ON ART. 57, PAR. 3 FROM THE LAW ON THE CREDIT INSTITUTIONS

 

 

Basic information with regard to the protection of the deposits

 

The deposits in „CENTRAL COOPERATIVE BANK“ AD, UIC 831447150

 

are protected by:

Fund for guaranteeing the deposits in the banks (FGDB)

 

Guaranteed amount:

BGN 196 000 per one depositor in one bank

 

If you have more deposits in one bank:

All of your deposits in the same bank are "summed" and for the total sum one applies the guaranteed amount - BGN 196 000. (see remark 1 below)

 

 

If you have a mutual deposit together with another person (persons):

The guaranteed amount – BGN 196 000 is applied for every single depositor (see remark 2 below)

 

 

Term for payment of guaranteed amounts in case of insolvency of the bank:

7 (seven) working days (see remark 3 below)

 

Money unit, used when paying the guaranteed sums:

 

The guaranteed sums on the deposits are paid in BGN.

 

 

Contact details:

Fund for guaranteeing the deposits in the banks (FGDB)

Address: 1606 Sofia, 27 Vladayska Str.

Phone: + 359 2 953 1217; +359 2 953 1318; Fax: +359 2 952 1100;

e-mail: contact@dif.bg URL: http://dif.bg

For more information see: www.dif.bg

 

Remarks:

[1] If a particular deposit is not available, since the bank cannot meet its financial obligations, FGDB pays the deposits of the depositors. The maximum amount, which could be paid, is BGN 196 000 to the bank. This means that all deposits in one bank are summed, in order to determine the amount of the guaranty. For example, if a depositor has a deposit account, on which there are BGN 180 000 and a payment account, on which there are BGN 40 000, to this depositor one shall pay only BGN 196 000.

 

 

[2] In case of mutual deposits the limitation from BGN 196 000 is valid for every depositor separately. More information about this could be found on the website of FGDB: www.dif.bg.

[3]Payment of guaranteed amounts

The charged scheme for guaranteeing the deposits is:

Fund for guaranteeing the deposits in the banks (FGDB)

1606 Sofia, 27 Vladayska Str.

 

 

 

Back »

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam