Сделки с ценни книжа

Централна кооперативна банка има богат опит в търговията с български държавни ценни книжа в лева и валута, както и в търговията на международните капиталови пазари.

Инструменти с фиксиран доход

На своите клиенти - граждани и фирми - Банката предлага сделки със следните инструменти с фиксиран доход:

  • На своите клиенти - граждани и фирми - Банката предлага сделки със следните инструменти с фиксиран доход:Ценни книжа по вътрешния дълг на България /ДЦК/;
  • Глобални облигации по външния дълг на България;
  • Държавни облигации на страните от Еврозоната, Централна Европа, САЩ и Латинска Америка.

Инвестиционно посредничество

Централна кооперативна банка е лицензиран инвестиционен посредник и член на Българска фондова борса - София и Централен депозитар АД.

С посредничеството на Банката, нашите клиенти имат възможност да купуват и продават:

  • корпоративни ценни книжа - акции и облигации на български предприятия и банки;
  • български депозитарни разписки на водещи европейски дружества, листвани на Българска фондова борса АД;
  • всички видове компенсаторни инструменти.

Още ...

Централна кооперативна банка извършва попечителски услуги като съхраняване на ценни книжа на името на клиентите си, както и представителство на притежатели на ценни книжа пред емитенти.

Полезна информация

Разполагате временно със свободни средства - левове, евро или щатски долари?
Възползвайте се от нашите срочни депозити в тези валути. Предлагаме множество варианти с гъвката срочност и висока доходност.

Обща информация за клиенти на ИП (50,5 KB)
Общи условия на ИП ЦКБ АД (204,0 KB)
Политика за конфликти на интереси на ИП ЦКБ АД (80,0 KB)
Политика за изпълнение на клиентски нареждания (81,5 KB)
Правила за категоризация на клиентите на ЦКБ АД (44,5 KB)
Финансови инструменти и свързани с тях рискове (66,5 KB)


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam