Тарифа на банката

Тарифа за лихвите, таксите и комисионите (836,4 KB)

Депозити, спестовни и разплащателни сметки (Приложени 1 към тарифата за лихвите, таксите и комисионите) (253,7 KB)

Лихви по кредитните карти и тарифа за кобрандирана дебитна карта “Български пощи - ЦКБ” (Приложение 2 и 3 към тарифа за лихвите, таксите и комисионите) (103,1 KB)
 

Промени по тарифата

Банката ще счита, че клиентът е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не ги приема преди датата, на която е посочено, че същите влизат в сила.
Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Базов лихвен процент

Методика на ЦКБ АД за изчисление на базов лихвен процент по потребителски кредити и овърдрафти на физически лица. (92,6 KB)

Методика за определяне на базов лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД (278,4 KB)

Актуални стойности на БЛП по ипотечни кредити на ЦКБ АД

 Референтен лихвен процент

Mетодика за определяне на референтен лихвен процент по потребителски кредити на ЦКБ АД (в сила от 23.07.2014г.) (267,8 KB)

Mетодика за определяне на референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД (230,0 KB)

 Актуални стойности на РЛП по кредити на ЦКБ АД

Приложен референтен лихвен процент

Mетодика за определяне на приложен референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД (в сила от 05.02.2016г.) (193,7 KB)

Актуални стойности на ПРЛП по ипотечни кредити на ЦКБ АД

Аналитичен референтен лихвен процент

Методика за определяне на аналитичен референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД (в сила от 20.03.2017) (218,9 KB)

Методика за определяне на аналитичен референтен лихвен процент по потребителски кредити на ЦКБ АД (240,5 KB)

Актуални стойности на АРЛП по кредити на ЦКБ АД

Базиран референтен лихвен процент

Методика за определяне на базиран референтен лихвен процент по ипотечни кредити на Централна Кооперативна Банка АД (в сила от 12.06.2017) (220,2 KB)

Актуални стойности на БРЛП по ипотечни кредити на ЦКБ АД


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam